>

Oferta

Składając ofertę obsługi ubezpieczeń proponujemy Klientom:

 • analizę i profesjonalne zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • zaoszczędzenie cennego czasu Zarządu i pracowników,
 • przejęcie odpowiedzialności za obsługę umów ubezpieczenia i procesu likwidacji szkód,
 • opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do branży i specyfiki działalności przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych i życiowych,
 • pomoc merytoryczną i techniczną przy organizowaniu procedury przetargowej w tym opracowaniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze szczegółowym opisem Przedmiotu Zamówienia,
 • negocjowanie dodatkowych klauzul i szczególnych zapisów w umowach ubezpieczeniowych,
 • negocjowanie wysokości funduszu prewencyjnego i udziału w zysku,
 • uproszczenie systemu ubezpieczeń,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia - negocjowanie korzystnych zniżek przy ubezpieczeniu całego majątku w wybranych i zaakceptowanych wspólnie z Klientem Zakładach Ubezpieczeń,
 • możliwość zawarcia umów kilkuletnich, gwarantujących niezmienność stawek ubezpieczeniowych pomimo inflacji, wysokiej szkodowości i zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku ubezpieczeń, 
 • zastosowanie polis generalnych w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych, 
 • konstruowanie warunków umów koasekuracyjnych, 
 • pomoc przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
 • opracowywanie uproszczonych druków i procedur likwidacji szkody,
 • organizację lustracji ryzyka przy udziale specjalistów poszczególnych branż, 
 • udział w oględzinach szkodowych i bieżące monitorowanie procesów odszkodowawczych,
 • pomoc w wycenie poniesionych strat,
 • sporządzane dla potrzeb Zarządu i Kierownictwa Firmy kwartalne raporty informujące o przebiegu umów ubezpieczeń i szkodowości,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji  mogących wystąpić zdarzeń ubezpieczeniowych, a także postępowania w przypadku szkody,
 • doradztwo przy udziale konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin: z zakresu prawa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem, ochrony przeciwpożarowej oraz firm audytujących przemysł,
 • bieżącą informację w zakresie zmian prawnych, nowości produktowych i możliwości jakie pojawiają się na rynku ubezpieczeń.

Dodatkowymi atutami świadczonej usługi serwisu brokerskiego są:

 • przeprowadzenie lustracji mienia przez niezależnych specjalistów – inżynierów ryzyk ubezpieczeniowych, 
 • posiadanie przez pracowników naszej firmy aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i poświadczeń bezpieczeństwa,
 • zapewnienie zastępstwa procesowego dla Klienta w razie ewentualnego sporu z Zakładem Ubezpieczeń poprzez Kancelarię Prawną z grupy EUROBROKERS Sp. z o. o..

SPOSÓB PROWADZENIA OBSŁUGI BROKERSKIEJ

Prowadzona przez EUROBROKERS Sp. z o.o. obsługa brokerska składa się z dwóch podstawowych części:

 • Technicznej obsługi ubezpieczeń polegającej na fizycznej obsłudze umów ubezpieczenia
 • Merytorycznej obsługi ubezpieczeń polegającej na wykorzystaniu potencjału wiedzy doświadczenia i możliwości negocjacyjnych w konstruowaniu warunków umów ubezpieczenia.

W ramach obsługi technicznej wykonujemy czynności polegające w szczególności na:

Formułowaniu wniosków do Zakładów Ubezpieczeń dotyczących wystawienie polis

2. Fizycznym dostarczaniu polis do Klienta

3. Bieżącym informowaniu o terminach płatności rat składek oraz wznowień polis

4. Bieżącym raportowaniu o przebiegu umów ubezpieczeń i szkodowości

5. Występowaniu do Zakładów Ubezpieczeń o dokonanie zwrotów składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów

6. Pomocy przy likwidacji szkód w zakresie:

 • opracowania i wdrożenia uproszczonego systemu likwidacji szkód, obejmującego szczegółowe procedury postępowania w przypadku szkody,
 • przejęcia do dalszej likwidacji szkód będących w toku,
 • przyjmowania zgłoszeń szkód i przekazywanie ich do Zakładu Ubezpieczeń,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn powstania szkody,
 • udziału w oględzinach powstałych szkód,
 • kompletowania niezbędnej dokumentacji szkodowej,
 • bieżącego monitorowania procesów odszkodowawczych (pilnowania terminów wypłat odszkodowań),
 • wyceny poniesionych strat,
 • formułowania odwołań w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania,
 • negocjowania wypłat zaliczek na poczet wypłaty odszkodowania,
 • informowania o koniecznych czynnościach w celu zabezpieczenia mienia po szkodzie,
 • organizowania bezgotówkowych napraw pojazdów,
 • organizowania wraz z Zakładem Ubezpieczeń sprzedaży pozostałości po szkodzie,
 • sporządzanie dla potrzeb Zarządu kwartalnych raportów informujących o przebiegu ubezpieczeń i szkodowości w zakresie ryzyk majątkowych i komunikacyjnych,
 • wyznaczenie osób spośród pracowników naszej firmy do stałego kontaktu w przypadku szkody oraz obsługi ubezpieczeń,
 • przeprowadzenia dla pracowników Klienta zajmujących się problematyką ubezpieczeń stosownych szkoleń w zakresie poszczególnych ryzyk, prewencji i procedur postępowania szkodowego.

7. Wypowiadaniu umów ubezpieczenia OC pojazdów wychodzących z leasingu oraz sprzedawanych 

8. Wykonywaniu zdjęć pojazdów i czynności technicznych niezbędnych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych

 

W ramach obsługi merytorycznej gwarantujemy:

1. Opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do branży  i specyfiki działalności Klienta w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych i życiowych.
2. Pomoc merytoryczną i techniczną przy organizowaniu procedury przetargowej w tym:

 • opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
 • udział w komisji przetargowej jako doradca/ ekspert,
 • udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do przygotowania oferty przez Wykonawców biorących udział w przetargu (przygotowywanie odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców w toku procedury przetargowej).

3. Negocjowanie wysokości stawek ubezpieczeniowych
4. Negocjowanie dodatkowych klauzul i szczególnych zapisów w umowach ubezpieczeniowych.
5. Negocjowanie wysokości funduszu prewencyjnego i udziału w zysku
6. Bieżące doradztwo w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
7. Bieżąca analiza ofert rynku ubezpieczeniowego w zakresie nowych rozwiązań produktowych
8. Zastosowanie polis generalnych w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych 
9. Konstruowanie warunków umów koasekuracyjnych 
10. Doradztwo przy udziale konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin: z zakresu prawa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem, ochrony przeciwpożarowej oraz firm audytujących
11.Doradztwo prawne oraz opiniowanie wszelkich dokumentów z dziedziny ubezpieczeń (między innymi umów ubezpieczenia wykonawców współpracujących z Klientem)
12. Konstruowanie zapisów (wymogów polisowych) na potrzeby postępowań przetargowych.

Zapraszamy do współpracy